Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Regler for march på veje

Ved træning på offentlig gade og vej, skal færdselslovens bestemmelser iagttages.
Færdselslovens kapitel 3 omhandler færdselsregler for gående. Væsentligst er:

 • §10., stk 1. Gående skal benytte fortov, gangsti eller rabat, dog ikke midterrabat. Cykelsti eller kørebane må kun benyttes, såfremt der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat.
 • §10., stk 2. Gående som benytter kørebanen, skal gå yderst i venstre side i færdselsretningen.... Den gående kan dog gå i den modsatte side, hvis den pågældende ellers ville blive udsat for fare, eller hvis særlige omstændigheder tilsiger det.
 • §12. Sluttet optog skal såvidt muligt færdes på rabat, dog ikke midterrabat, eller i kørebanens højre side i færdselsretningen.... Optog som i lygtetændingstiden benytter rabat, kørebane eller cykelsti, skal foran mod vejens midte medføre mindst een lygte, der viser gult lys fremad, og bagtil mindst een lygte, der viser rødt lys bagud.

Bemærk de særlige bestemmelser for militær færdsel til fods på offentlig vej.

Bestemmelser for march på veje

Følgende er uddrag af reglement HRN 202-050.
Kopi af "Færdsel til fods" kan rekvireres ved henvendelse til de enkelte sagsbehandlere eller kontingentet.
Ref.: Lov nr. 287 af 10 JUN 1976, Færdselsloven.

Afsnit A - Generelle forhold

 1. Efterfølgende skal iagttages til sikring af fodmarcherende kolonner og enkeltpersoner i trafikken, under marchtræning og øvelser.
 2. Bestemmelserne er gældende for såvel enkeltpersoner som marchkolonner.
 3. Gennemførelse af march i marchkolonne - i tre kolonner ved siden af hinanden i samme vejside - må ikke gennemføres uden for afspærret område, uden politiledsagelse.
 4. Gennemførelse af marcher må ikke gennemføres ad primærruter (gule vejnumre), dog tillades march i enkeltkolonne på anlagte cykelstier i tilknytning hertil.
 5. Lygtetændingstiden er jf. Færdselsloven, tiden fra solnedgang til solopgang. Det er tillige påkrævet uden for lygtetændingstiden, at anvende afmærkning på grund af mørke, tåge, dis, regn, sne eller lignende dårlige sigtbarheds- eller lysforhold, for derved at gøre kolonner eller enkeltpersoner synlige for den øvrige færdsel.

Afsnit B - Afmærkning af personel

 1. Enkeltpersoner, kolonneførere og kolonner skal, afhængig af om der marcheres indenfor eller udenfor afspærret område, afmærkes således:
  1. Inden for afspærret område.
   Ikke medtaget da marchtræning normalt foregår uden for afspærret område.
  2. Uden for afspærret område.
   I lygtetændingstiden skal alt personel have anlagt refleksbind om det ene støvleskaft.
  3. Dispensationsmuligheder.
   Under march, uden for afspærret område, kan afmærkning ikke udelades.

Afsnit C - Forberedelse af marchruter

 1. Før gennemførelse af fodmarch skal følgende foranstaltninger være foretaget:
  1. Hele marchruten skal være rekognosceret. Skal marchen foregå i mørke, skal rekognosceringen foretages i dagslys som i mørke.
  2. Krydsning af en primær- eller sekundærrute (hvide vejnumre), bør undgås, da det kræver udstilling af trafikposter (omtales ikke her).

Afsnit D - Gennemførelse af march

 1. En kolonne der skal krydse en primær- eller sekundærrute (bør undgås) eller en anden vej, vejkryds eller lignende, skal passere denne i iltempo med henblik på at nedsætte passagetiden.
 2. Fodmarch ad sekundærruter skal i videst muligt omfang undgås. Er det nødvendigt at gennemføre dele af marchen ad en sekundærrute over en kortere strækning for at krydse sekundærruten, skal marchen gennemføres i enkeltkolonne.

Afsnit E - Afmærkning af fodmarcherende enkeltpersoner og -kolonner

 1. Når enkeltpersoner og enkeltkolonner færdes på veje, stier og pladser, herunder kørebanen med tilstødende rabatter, skal følgende regler efterleves.
  1. Enkeltpersoner.
   • Skal anlægge refleksbind om højre støvleskaft.
   • Skal gå i venstre vejside.
  2. Enkeltkolonne.
   • Alt personel skal have anlagt og bære refleksbind om højre støvleskaft.
   • Forreste og bageste person i kolonnen, skal anlægge refleksbind om begge støvleskafter.
   • Forreste person i kolonnen anlægger trafikvest med fremadrettet refleksion.
   • Forreste person i kolonnen skal i lygtetændingstiden have anlagt lygte (diodelygte) der afgiver rødt blinkende lys. Lyset skal rettes vandret lige fremad.
   • Bageste person i kolonnen anlægger trafikvest med refleksion bagud.
   • Bageste person i kolonnen skal i lygtetændingstiden have anlagt lygte, der afgiver hvidt lys. Lyset skal rettes vandret lige bagud.
   • Kolonnen skal føres i venstre vejside, mens føreren marcherer i højre vejside. Lygtebærende personer skal til enhver tid gå h.h.v. forrest og bagest i kolonnen.
   • Svigter nogen del af kolonnens afmærkning, skal der gøres holdt, og hele kolonnen skal træde væk fra kørebanen. Først når afmærkningen er reetableret, kan marchen genoptages.
   • Kolonneføreren skal til stadighed kontrollere afmærkningslygternes synlighed.
   • En kolonnes længde må ikke overstige 30 meter. Afstanden mellem flere kolonner skal være mindst 200 meter.
   • Kolonnen skal have sikkert virkende forbindelse til lederen af aktiviteten eller øvelsen.
   • Personel, der sakker bagud af kolonnen, skal marchere i vejens venstre side uden for kørebanen.

Afsnit F - Vejrligets indflydelse

Da vejrliget og føret har stor indflydelse på fodmarcher, må fodmarch ikke gennemføres:

 • Ved en sigtbarhed på mindre end 300 meter, og på sne- og isglatte veje.

Del siden: